มหาวิทยาลัยราชภักสวนดุสิต
 
 
กลับสู่หน้าหลัก

สถานที่ตั้งสำนักงาน

โครงการบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการบริการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

295 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ติดต่อสอบถาม ดร.พิมพ์มาดา วิชาศิลป์
มือถือ 080-660-3824

โทรศัพท์ 02-244-5774-5

โทรสาร 02-244-5774

อีเมล์ hospitality@dusit.ac.th

 
สำนักกิจการพิเศษ มหาลัยราชภัฏสวนดุสิต
Suan Dusit Rajabhat University 295 Ratchasima Rd., Dusit, Bangkok 10300, Contact : Dr.Pimmada Wichasin, Mobile. 080-660-3824,
Tel. 0-2244-5774-5, Fax 0-2244-5774, E-mail : hospitality@dusit.ac.th